نقد و بررسی فیلم murder manual : فیلم «کوچکی» درباره کشتن