نقد و بررسی فیلمmurder manual : فیلم «کوچکی» درباره کشتن