سکانس دیدنی تعقیب و گریز در فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقامجو