نقد سینمایی چشم و گوش بسته؛ بند بازی میان کمدی و ابتذال