نقد فیلم Sound of Metal : مرثیه ای برای از دست دادن